Kamerový systém

Historie a současnost městského kamerového dohlížecího systému v Jablunkově.

V roce 2004 jsme v rámci projektu prevence kriminality PARTNERSTVÍ realizovali investiční projekt v situační prevenci na pořízení městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) ve městě Jablunkov. Tento projekt v celkové výši 1 296 000,- Kč byl z devadesáti procent...

Kamerový systém

Kamerový systém města slouží obyvatelům od roku 2004. Jeho hlavním záměrem je zvýšení bezpečnosti občanů na exponovaných místech. MKDS byl realizován jako jedno z opatření prevence kriminality v rámci "Komplexního programu prevence kriminality na místní úrovni". Kamery jsou instalovány na místech...

MKDS v současnosti:

Kamerový bod č. 1, budova PZKO – snímá pouze veřejné prostranství s pokrytím Mariánského náměstí, ulic Dukelská, Nádražní, budovu KB.

Kamerový body č. 2, místní kostel – snímá pouze veřejná prostranství s pokrytím ulic Nádražní, Bukovecká, prostory parkoviště PENNY, částečně Albert, soutoky řek Lomné a Olše a částečně ulici Mlýnskou. Strategické místo křižování silnic ulice Nádražní - Bukovecká.

Kamerový bod č. 3, ulice Bukovecká - snímá pouze veřejná prostranství s pokrytím ulic, Bukovecká, Mlýnská, Nádražní, parkoviště PENNY, chodník ke škole na ulici Lesní a strategický bod přechodu pro chodce.

Plánované rozšíření MKDS.

Na základě dlouhodobého strategického plánu prevence kriminality bylo rozhodnuto a radou města schváleno se v letošním roce opět zapojit do programu prevence kriminality vyhlášené ministerstvem vnitra a využit dotace na rozšíření MKDS o další kamerové body. Nově plánované tři kamerové body, budou mít za úkol snížit nárust přestupku a protiprávního jednání zejména proti veřejnému pořádku a nařízení města vyplývající s obecně závazných vyhlášek (OZV). Účelem je zajistit pocit bezpečí občanů i v těchto momentálně nemonitorovaných oblastech. Jedním z hlavních priorit strategie prevence kriminality ve městě Jablunkov je předcházení sociálně-patologických projevů, především u dětí a mládeže a ochrana před nimi. Cílem je zamezit projevům agresivity, vandalismu, alkoholismu, tabakismu a drogové závislosti obecně. Ze statistik vyplývá, že k páchání protiprávního jednání dochází u nepokrytých veřejných prostranství. I když v letech 2015-2018 docházelo k postupnému úbytku u vedených přestupků a TČ městskou policii a PČR, rok 2019 byl opakem. Dochází k nárůstu protiprávnímu jednání, hlavně v oblasti majetku a porušení nařízení a vyhlášek města. Je zaznamenán nárůst u krádeží prostých o 9,88 % a u krádeží vloupáním nárůst o 10,05 %. Přestupky proti nařízením města a OZV byly překročeny v nemonitorovaných oblastech o

45 %. Zejména problémy s občany na ulici, bezdomovectvím a s tímto spojená konzumace alkoholu, veřejné pohoršení, drobné krádeže a jin.

Je to jen výčet nejčastěji páchaných přestupků a trestných činů na území města Jablunkov a záznamy kamer významně přispívají k samotné objasněnosti. O tom také vypovídá navýšení žádostí o vydání kamerového záznamu, a to o celkem 15 %. Je tedy patrné, že zefektivnění MKDS je opodstatněné a přispěje ke zvýšení pocitu bezpečí obyvatel i návštěvníků města.

Samotný podaný investiční projekt spočívá v roce 2020 s rozšířením MKDS o tři kamerové body:

  1. Kamerový bod pokrývající veřejné prostranství autobusového stanoviště, pořízení nového kamerového bodu č.4 – velice strategické místo z hlediska kumulace občanů. Město Jablunkov jako obec s rozšířenou působností je strategickým bodem pro občany okolních obcí, kteří zde dojíždějí za prací, vyřizováním na úřady, k lékaři, školáci cestující do školy  a turisté. Ochrana veřejného pořádku je zde prioritou a ve strategii prevence kriminality je navržena občany tato lokalita s pokrytím MKDS jako jedna z priorit. Tento kamerový bod by pokrýval i okolí místní základní a mateřské školy, přilehlého sportovního areálu a skateparku. Ze statistik MěP vyplývá, že  sociálně patologické chování u dětí a mládeže je v tomto nemonitorovaném prostranství zvýšené. Zároveň konzumace alkoholu, tabákových výrobků a jiných návykových látek, krádeže na osobě, sprejerství, bezdomovectví a jin. je žádoucí z této lokality vytlačit.
  2. Veřejné prostranství na sídlišti ulice Mlýnská a ČSA, pořízení nového kamerového bodu č.5 – sídliště v centru města Jablunkov kamerový bod bude umístěny tak, aby samotným monitoringem byla zajištěna kontrola míst ohrožených nápadem trestné činnosti, přestupků a byl umožněn dohled nad veřejným pořádkem. Rovněž jedna z priorit strategie prevence kriminality ve městě. V tomto MKDS nepokrytém místě dochází k vloupání do vozidel, podvodnému nabízení produktů a služeb, vandalství, sprejerství a narušování občanského soužití.
  3. Veřejné prostranství parkoviště u místního křesťanského a židovského hřbitova, parkoviště, nákupní centrum a ulice Polní, Lípová, pořízení nového kamerového bodu č.6 – V této nepokryté MKDS lokalitě je zejména prioritní ochrana majetku, vandalismu na hřbitovech, sociálně patologickému chování dětí a mládeže a ochrana před vloupáním do motorových vozidel. Snížit tak nápad trestné a přestupkové činnosti.
  4. V projektu se rovněž počítá s modernizací a reprodukci operačního střediska MKDS na nové služebně IVC dispečinku MěP. Záznamové zařízení s kvalitním softwarem s možností vstupů na min. patnáct kamer s digitálním vstupem a záznamem. Rozšíření kapacity paměti záznamu. Přechod na digitální, moderní a do budoucna využitelnou technologii. Velkokapacitní přehledový monitor s moderní digitálním obrazem a pracujícím se softwarem umožňujícím kvalitní přehled o jednotlivých kamerových bodech.

 Zajištění soukromí občanů ve vztahu k MKDS.

Na obsluhu MKDS jsou určené osoby, které jsou řádně seznámené a proškolené s obsluhou monitorovacího zařízení. Určení osoby se na stanovišti MKDS u monitorovacího zařízení střídají na pracovních směnách. Veškeré zpracování a poskytování záznamů a práce s kamerovým systémem samotným je plně v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů a v souladu s nařízením EU o GDPR, všichni strážníci a policisté jsou seznámeni se zásadami používání MKDS ve vztahu k ochraně osobních údajů. V případě nepřítomnosti obsluhy MKDS je systém uveden do provozu v automatickém režimu se zabráněním vstupu nežádoucích osob. Směrnice o používání MKDS MěP Jablunkov stanovuje podrobně práci s kamerovými záznamy. Každodenní události jsou nahrávány pomocí záznamového zařízení z kamer MKDS. Záznamové zařízení uchovává (archivuje) události z jednotlivých kamer MKDS po maximální dobu, která je dána možnosti záznamového zařízení. Po uplynutí stanovené lhůty jsou uložená data na záznamovém zařízení automaticky přemazávaná novým aktuálním záznamem. K záznamu informací o průběhu činnosti s MKDS je na stanovišti uložena provozní kniha, v níž je obsluha MKDS povinna pravdivě, čitelně a aktuálně zaznamenávat závady kamer, poruchy systému, přehrání pořízených záznamů získaných pro orgány činné v trestním řízení a správní orgány. Všechny žádosti o záznam z MKDS pro potřeby PČR, dalších orgánů činných v trestním řízení a správních orgánů jsou evidovány na služebně MP v žádostech o záznam a nahlížení do MKDS. Tato evidence obsahuje údaje, ze kterých je možné zjistit veškeré informace vyplývající ze žádosti. Tato evidence je shodná s elektronickým záznamem o pořízených datech ze systému.   Pokud bude zjištěno, že záznam z kamer je již nepotřebný a nemá důvod se dál uchovávat, je ze systému vymazán. Z každého předaného kamerového záznamu je vytvořená kopie, která musí být přesně označená časem a místem, ze kterého byl záznam pořízen. Tyto kopie jsou archivované po dobu nezbytně nutnou.

Majitelem městského kamerového dohlížecího systému (dále jen MKDS) je Město Jablunkov, které je jeho správcem. Stanoviště obsluhy MKDS je zřízeno na služebně Městské policie Jablunkov. Městská policie Jablunkov zpracovává osobní údaje a také za ně odpovídá. Provoz MKDS je v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, zároveň, a především v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Základní charakteristikou provozování a využívání městského kamerového dohlížecího systému je jejich preventivní funkce, tj. vytváření bezpečných lokalit. MKDS Jablunkov monitoruje pouze veřejné prostranství. Tím se rozumí podle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky, a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Je přísně zakázáno zasahovat do soukromí občanů, to však neplatí v případě monitorování průběhu zákroku. Systém je zabezpečen pomocí tzv. „diskrétních zón“, které zamezují sledování obydlí, bytu a soukromí fyzických a právnických osob.

Městský kamerový dohlížecí systém v Jablunkov (dále jen MKDS) byl zřízen k průběžnému monitorování bezpečnostní situace na území města za účelem:

a) ochrany bezpečnosti osob a majetku

b) kontroly míst ohrožených zvýšeným nápadem trestné činností

c) dohlížení na veřejný pořádek

d) sledování dopravní situace

e) monitorování průběhu zákroků a úkonů prováděných městskou policii a PČR.

f) při řešení mimořádných krizových situací v rámci krizového řízení

MKDS slouží tedy k dohledu v místních záležitostech veřejného pořádku a k předcházení pouliční trestné činnosti a přestupků. Zároveň je využívaný pro koordinaci postupu bezpečnostních složek při ohrožení bezpečnosti občanů a slouží také k rychlému a efektivnímu zásahu ve sledované lokalitě. Složky IZS mohou pomocí MKDS pružně a efektivně zasáhnout v případě krizové situace.

Osoby, které v rámci svého pracovního poměru nebo v rámci své veřejné či jiné funkce, jakož i další osoby, které při plnění svých úkolů u provozovatele nebo vlastníka MKDS přicházejí do styku s informacemi, s nimiž nakládá MKDS, jsou seznámeny s povinností mlčenlivosti v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Tato povinnost mlčenlivosti trvá i při případném skončení pracovního poměru či případné ukončení činnosti MKDS. O seznámení se s povinnostmi mlčenlivosti se u osob, které nejsou strážníky MěP vyhotovuje písemný záznam. V závěru roku a počátkem následujícího roku je zpracován pro vedení a bezpečnostní komisi města a prezentován v místním periodiku kompletní statistický výčet činnosti MěP, kde se občané seznámí mimo jiné i s využitím MKDS. Rovněž se tyto statistiky prezentují formou přednášek na preventivních aktivitách prevence kriminality. Občané musí vnímat MKDS jako preventivní nástroj prevence kriminality, nikoli jeho zásah do soukromí a musí být ubezpečeni o jeho opodstatněnosti v práci policie. Rovněž můžou podávat návrhy na jeho rozšíření tam, kde se necítí bezpečně a tam kde chtějí zamezit narušování veřejného pořádku.

Prezentace MKDS pro veřejnost.

Aby jen statistiky nebyly tou hlavní prezentací práce MěP v souvislosti s MKDS, pořádáme pravidelné dny otevřených dveří pro školy a příspěvkové organizace, jakož i besedy s občany, kde se formou prezentace provádí ukázky ze systému MKDS. Do nově vzniklých prostor IVC a monitorovacího stanoviště bychom chtěli v letošním roce uskutečnit den otevřených dveří pro veřejnost, tak ať se zájemci o tuto technologii můžou blíže seznámit s prací MěP i v této oblasti v nových prostorách služebny MěP.