Oprávnění ukládat pokutu příkazem na místě.

Strážníci jsou oprávněni uložením pokuty příkazem na místě projednat přestupky jejichž projednání je v působnosti obce.

 • Přestupky proti veřejnému pořádku (§ 5 zákon č. 252/2016 o některých přestupcích)
 • Přestupky proti pořádku v územní samosprávě – porušení obecně závazných vyhlášek a nařízení města Jablunkova (§ 4 zákon č. 252/2016 o některých přestupcích)
 • Přestupky proti občanskému soužití (§ 7 zákon č. 252/2016 o některých přestupcích)
 • Přestupky proti majetku (§ 8 zákon č. 252/2016 o některých přestupcích)
 • některé přestupky dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (kouření na místech zákonem zakázaných, konzumace alkoholu místech zakázaných zákonem)

 dále pokutu příkazem na místě

některé přestupky v dopravě spáchané porušením zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

 • Porušení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (zákazové značky)
 • Nepovoleným zastavením a stáním vozidla na pozemní komunikaci §25, § 27
 • Přestupky proti pořádku ve státní správě spáchány neoprávněným stáním vozidla na místní komunikaci nebo jejím úseku, které lze podle nařízení obce použít ke stání jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy a při splnění podmínek stanovených tímto nařízením (Parkovací automaty na Mariánském náměstí)
 • Porušení pravidel při chůzi
 • Jízda na jízdním kole
 • Jízda na zvířatech
 • Držení mobilního telefonu při řízení
 • Překročení rychlosti

Příkazové bloky

 

 

KONTAKT S OBČANY

V současné době se služebna Městské policie v Jablunkově nachází v nové budově Integrovaného výjezdového centra na ulici Hasičská čp. 1120, které vzniklo po demolici bývalé budovy HZS Jablunkov.

 

Kontaktní adresa

 

Městská policie Jablunkov

Ul. Hasičská 1120

73991 Jablunkov

 

V případě že se hlídka Městské policie na služebně nenachází je možné se sní kontaktovat telefonicky.  

Telefon

606 740 470 - tísňová linka non stop 24hodin

 

Součástí budovy je nově zřízená bezbariérová místnost určená pro kontakt s občany.

 

Máte na skle u řidiče nalepené

„UPOZORNĚNÍ pro nepřítomného pachatele dopravního přestupku“

S tímto upozorněním se můžete dostavit na služebnu Městské policie Jablunkov, ul. Hasičská 1120, (tato adresa je uvedená v horní části upozornění).  Vaše podezření ze spáchání přestupku můžete vyřešit se strážníkem Městské policie Jablunkov. Pokud takto neučiníte do 3 kalendářních dnů, bude podezření ze spáchání přestupku postoupeno správnímu orgánu.

ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon.

§ 2 zákona č. 553/1991 o obecní policii

 

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona

a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,

b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,

c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,

d) se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,

e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,

f) se podílí na prevenci kriminality v obci,

g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,

h) odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce,

i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii.

 

Strážník Městské policie Jablunkov

§ 4 zákona č. 553/1991 o obecní policii

 

(1) Strážníkem může být občan České republiky, který

a) je bezúhonný

b) je spolehlivý

c) je starší 18 let

d) je zdravotně způsobilý

e) dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou

f) má osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů

 

Strážníci jsou v pracovním poměru k městu a u Městské policie Jablunkov pracují v nepřetržitém provozu ve 12hodinových směnách.