Městská policie Jablunkov byla zřízená ke dni 1.5.1992 jako logický výsledek ve státě vzniklé politické a bezpečnostní situace. Zastupitelé města Jablunkova pochopili, že nároky kladené na obce ve věcech zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku jsou značné a samotná Policie České republiky v důsledku překotných porevolučních změn nebude schopna čelit narůstající protizákonné činnosti. 


Za období své existence prošla řadou změn. V době jejího zřizování byla sousední obec Návsí součástí Jablunkova. Oddělením Návsí se katastrální obvod Jablunkova zmenšil a nastala situace, kdy bylo najednou strážníků příliš mnoho. 19.7.1995 došlo ke změně vyhlášky a jejím doplňkem byl snížen počet strážníků z původních 13 na 8. Tímto krokem došlo k narušení původní koncepce výkonu služby. Byly hledané nové cesty k zefektivnění činnosti. Během postupného získávání zkušeností bylo upuštěno od nepřetržitého obsazení dispečerského stanoviště. V současné době hlídky v době své nepřítomnosti na služebně jsou schopné přijímat veškerá telefonická oznámení z pevné i mobilní linky přímo v terénu. Taktéž personální obsazení prošlo řadou změn. V pracovním poměru zůstali pouze dva strážníci z těch, kteří stáli u jejího zrodu. Jsou jimi Mgr. Pavel Kufa, který nyní působí ve funkci velitele a strážnik Karel Vitoš. Mezi služebně mladší patří   Mgr. Marian Bajtek, Martin Wojnar, Lipowski Pavel, Lysek Martin, Grebeň René, Plaček Martin, Mgr. Keller David a Masnica Jakub. Od roku 2009 působí ve funkci referentky a operátorky kamerového systému Kadlubcová Jana.

Původně byla služebna městské policie situována na Mariánském náměstí v prvním patře budovy čp. 14. V roce 1996 došlo k jejímu přestěhování do suterénních prostor radnice. Služebna sice už není umístěná přímo v centru města, ale na druhou stranu je přístupnější pro starší občany, protože tito nyní nemusejí zdolávat žádné schodiště. Došlo tím i k operativnějšímu propojení s většinou odborů městského úřadu. Bez spolupráce s nimi není myslitelné úspěšné řešení mnoha případů, jimiž se městská policie zaobírá. Samozřejmě, největší důraz je však kladen na dobrou součinnost s obvodním oddělením Policie České republiky v Jablunkově.

Samotný výkon služby je u strážníků podmíněn získáním osvědčení po úspěšném složení zkoušek před komisí pracovníků ministerstva vnitra. Zkoušky jsou prováděny ze znalosti právních úprav, se kterými strážníci přicházejí do styku při výkonu svých pravomocí. Základní jádro znalostí strážníka tvoří dva zákony. Jsou to především zákon o obecní policii, kterým jsou strážníkům stanoveny, jak oprávnění k zásahům do práv jiných osob, tak i jejich povinnosti a zákon o přestupcích, který upravuje kritéria posuzování jednotlivých přestupků, jichž je velmi široké spektrum. Ovšem na tyto zákony navazují další právní normy, se kterými strážník přichází denně do styku, jako například trestní zákon a trestní řád, Listina základních práv a svobod, správní řád, živnostenský zákon, zákon o střelných zbraních a střelivu a mnoho dalších. Ale nejen znalost právních norem je důležitá pro výkon povolání strážníka. Další obsáhlou část tvoří vědomosti o metodice postupu ve stanovených situacích a schopnost improvizace při různých modifikacích jednotlivých případů.

 
Zákon o obecní policii je koncipován tak, že ukládá strážníkům jako hlavní úkol ochranu veřejného pořádku a pravidel občanského soužití. Dalším jejich stěžejním úkolem je přispívání k ochraně života a zdraví osob i k ochraně majetku. Strážníci též upozorňují fyzické i právnické osoby na zjištěné nedostatky a činí opatření k jejich odstranění. Dohlížejí i na dodržování pravidel silničního provozu. Pro zajištění těchto úkolů mají strážníci možnost působit na pachatele v určených případech i využitím celé škály donucovacích prostředků, či služební zbraně. Za spáchané přestupky ukládají a vybírají v zákonném rozsahu blokové pokuty, v závažnějších případech pak postupují zjištěné delikty k dalšímu projednání kompetentním orgánům.

Obecně lze říci, že počet událostí evidovaných v úředních záznamech Městské policie Jablunkov se ustálil a s menšími výkyvy osciluje na hranici 1 tisíc ročně. Zhruba polovinu tohoto součtu připadá na oznámení občanů. Druhá polovinu záznamů tvoří skutečnosti zjištěné hlídkami při pochůzkové činnosti. Asi ve dvou třetinách všech záznamů jsou zadokumentovány přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a přestupky proti majetku. V okolo dalších 100 záznamech je evidovaná činnost hlídek MěP a PČR při prováděných součinnostních šetřeních ve věcech trestních. Zbytek záznamů obsahuje podrobnosti k činnosti městské policie při projednávání záležitostí, které nemají povahu protizákonných deliktů, ovšem vyžadují vynaložení značného úsilí při jejich zdolání. Patří sem aktivity strážníků při odstraňování škod vzniklých působením přírodních živlů, asistence orgánům státní správy (např. pracovníkům okresního soudu při výkonech rozhodnutí) a evidence nálezů atd.    V úředních záznamech však nejsou evidovány dopravní přestupky, které strážníci projednají s řidiči přímo na místě jejich spáchání.

 V roce 2004 jsme úspěšně jsme dokončili realizaci projektu „Městský kamerový dohlížecí systém“ a spuštěn do zkušebního provozu byl dne 6.12.2004. Do pracovního provozu byl uveden dnem 3.1.2005. V roce 2009 došlo k rozšíření kamerového systému o další, v pořadí třetí kameru.  Náklady na celou realizaci byly 1 865 652 Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákon o obecní policii je koncipován tak, že ukládá strážníkům jako hlavní úkol ochranu veřejného pořádku a pravidel občanského soužití. Dalším jejich stěžejním úkolem je přispívání k ochraně života a zdraví osob i k ochraně majetku. Strážníci též upozorňují fyzické i právnické osoby na zjištěné nedostatky a činí opatření k jejich odstranění. Dohlížejí i na dodržování pravidel silničního provozu . Pro zajištění těchto úkolů mají strážníci možnost působit na pachatele v určených případech i využitím celé škály donucovacích prostředků či služební zbraně. Za spáchané přestupky ukládají a vybírají v zákonném rozsahu blokové pokuty, v závažnějších případech pak postupují zjištěné delikty k dalšímu projednání kompetentním orgánům.

Obecně lze říci, že počet událostí evidovaných v úředních záznamech Městské policie Jablunkov se ustálil a s menšími výkyvy osciluje na hranici 1 tisíc ročně. Zhruba polovinu tohoto součtu připadá na oznámení občanů. Druhá polovinu záznamů tvoří skutečnosti zjištěné hlídkami při pochůzkové činnosti. Asi ve dvou třetinách všech záznamů jsou zadokumentovány přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a přestupky proti majetku. V okolo dalších 100 záznamech je evidovaná činnost hlídek MP a PČR při prováděných součinnostních šetřeních ve věcech trestních. Zbytek záznamů obsahuje podrobnosti k činnosti městské policie při projednávání záležitostí, které nemají povahu protizákonných deliktů, ovšem vyžadují vynaložení značného úsilí při jejich zdolání. Patří sem aktivity strážníků při odstraňování škod vzniklých působením přírodních živlů, asistence orgánům státní správy (např. pracovníkům okresního soudu při výkonech rozhodnutí) a evidence nálezů atd. V úředních záznamech však nejsou evidovány dopravní přestupky, které strážníci projednají s řidiči přímo na místě jejich spáchání. Těch je ročně okolo 1500. V poslední době se na tomto úseku projevuje sestupná tendence, kterou z valné části ovlivnilo rozhodnutí městského zastupitelstva o zřízení parkoviště s obsluhou přímo na Mariánském náměstí. 

 V roce 2004 jsme úspěšně jsme dokončili realizaci projektu „Městský kamerový dohlížecí systém“ a spuštěn do zkušebního provozu byl dne 6.12.2004. Do pracovního provozu byl uveden dnem 3.1.2005.  Náklady na celou realizaci byli 1.296.000 Kč.