Koncepce prevence kriminality u dětí a mládeže v rámci preventivní činnosti Městské policie Jablunkov je zaměřena na předcházení negativních vlivů sociálně patologických jevů, jako jsou příkladem záškoláctví, šikana mezi vrstevníky, kyberšikana, požívání alkoholických nápojů, kouření cigaret, užívání lehkých drog, sprejerství, vandalismus apod. Vyčlenění strážníci se proto snaží na danou problematiku upozornit děti a mládež formou přednášek a besed ve školských zařízeních, kde spolu o těchto nástrahách hovoří a diskutují v rámci dané prevence na výše uvedená témata, která mohou uvedenou věkovou skupinu ohrozit či případně negativně ovlivnit. Dále jsou pro děti a mládež pořádány ukázky z činnosti Městské policie s doprovodným programem při různých akcích vedených školami, Domovem dětí a mládeže, či akcemi pod záštitou Města Jablunkov. Nedílnou součástí přednášek na téma prevence je i problematika týkající se BESIPU, ve smyslu dopravní výchovy, kde je k výuce využito i místní dopravní hřiště, které je situováno u místní Základní školy na ul. Lesní. Výše uvedenou aktuální problematiku v oblasti prevence kriminality u dětí a mládeže v součinnosti s BESIPEM, se snaží dotyční strážníci přiblížit i formou článků na dané téma v místním oběžníku Města Jablunkov.