Kamerový systém MěP

Kamerový systém MěP

MĚSTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM – MĚSTSKÁ POLICIE JABLUNKOV

 

 

Městské policie Jablunkov zajišťuje nepřetržitý 24 hodinový provoz, kde se hlídky střídají po 12 hodinách. Systém MKDS je umístěn v budově Integrovaného výjezdového centra ulice Hasičská 1120, Jablunkov. V tomto IVC sídlí HZS, RZS a MěP. Režim dispečerského stanoviště MěP je zajištěn tak, aby manipulaci s příslušnou technikou prováděla výhradně kompetentní a vyškolená obsluha a byla oproti podpisu seznámena s provozním řádem MKDS. Provozní řád MKDS je sestaven od roku 2004 a každoročně je aktualizován a personál proškolen. Svým podpisem jednotliví pracovníci potvrdí jeho dodržování. Využívají zákonné zmocnění zejména zákon 553/1991 Sb., o obecní policii a další souvisejících. Vstup do záznamů MKDS má pouze oprávněná osoba na základě žádostí kompetentních orgánu činných v přestupkovém, nebo trestním řízení.

Na obsluhu MKDS jsou určené osoby, které jsou řádně seznámené a proškolené s obsluhou monitorovacího zařízení. Určení osoby se na stanovišti MKDS u monitorovacího zařízení střídají na pracovních směnách. Veškeré zpracování, poskytování záznamů a práce s kamerovým systémem je plně v souladu se stanoviskem k provozování kamerových  systému městské policie Ministerstva vnitra a jeho právního stavu ke dni 10. října 2011.  Zároveň v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Všichni strážníci a policisté jsou seznámeni se zásadami používání MKDS ve vztahu k ochraně osobních údajů. V případě nepřítomnosti obsluhy MKDS je systém uveden do provozu v automatickém režimu se zabráněním vstupu nežádoucích osob.

 

Osoby určené k obsluze MKDS:

a) strážníci

b) referent organizačních a preventivních činnosti

c) příslušníci sboru PČR

d) příslušný správní orgán

 

Na stanoviště MKDS mimo obsluhu MKDS mají přístup pouze:

 

a) orgány činné v trestním a přestupkovém řízení využívající informace MKDS  

b) pracovníci servisní organizace

 

Obsluha MKDS je povinna zabezpečit, aby se nepovolané osoby neseznámily se skutečnostmi (informacemi), které pro ně nejsou určeny. Za případné zneužití informací z MKDS je zodpovědná obsluha. V případě vstupu PČR je toto umožněno na základě koordinační smlouvy s městem Jablunkov o spolupráci mezi městem Jablunkov a PČR. O vstupu a informacích poskytnutých z MKDS se pořídí záznam do provozní knihy, kde se uvede: datum žádosti, o jakou událost se jedná, datum a přesné časové rozmezí prohlíženého záznamu, kdo žádal o přehrání záznamu z MKDS. O poskytnutí záznamu na digitální nosič je sepsán protokol o předání a podepsán oběma stranami. V případě zájmu o poskytnutí záznamu se vystaví zainteresovanou stranou žádost. Činnost obsluhy a celého monitorovacího stanoviště je důsledně kontrolována velitelem MěP.

 

Zjistí-li obsluha MKDS při sledování určených lokalit, že je páchán trestný čin, přestupek, či jiný správní delikt nebo je důvodné podezření z jejich páchání, ihned vyrozumí hlídku MP nebo PČR, která učiní příslušná opatření podle zákona a dalších obecně závazných předpisů. O této skutečností provede strážník zodpovědný za směnu záznam do denního hlášení.

Směrnice o používání MKDS MP Jablunkov stanovuje podrobně práci s kamerovými záznamy. Každodenní události jsou nahrávány pomocí záznamového zařízení z kamer MKDS. Záznamové zařízení uchovává (archivuje) události z jednotlivých kamer MKDS po maximální dobu, která je dána možnosti záznamového zařízení. Po uplynutí stanovené lhůty jsou uložená data na záznamovém zařízení automaticky přemazávaná novým aktuálním záznamem.

K záznamu informací o průběhu činnosti s MKDS je na stanovišti uložena provozní kniha, v níž je obsluha MKDS povinna pravdivě, čitelně a aktuálně zaznamenávat závady kamer, poruchy systému, přehrání pořízených záznamů získaných pro orgány činné v trestním řízení a správní orgány.

Elektronické záznamy o pořízených datech jsou ze systému zálohovány jednou měsíčně na externí harddisk. Všechny žádosti o záznam z MKDS pro potřeby PČR, dalších orgánů činných v trestním řízení a správních orgánů jsou evidovány na služebně MěP v žádostech o záznam a nahlížení do MKDS. Tato evidence obsahuje údaje, ze kterých je možné zjistit veškeré informace vyplývající ze žádosti. Tato evidence je shodná s elektronickým záznamem o pořízených datech ze systému.   Pokud bude zjištěno, že záznam z kamer je již nepotřebný a nemá důvod se dál uchovávat, je ze systému vymazán.

Z každého předaného kamerového záznamu je vytvořená kopie, která musí být přesně označená časem a místem, ze kterého byl záznam pořízen. Tyto kopie jsou archivované po dobu nezbytně nutnou.

Provozovatelem městského kamerového dohlížecího systému (dále jen MKDS) je Město Jablunkov, které je jeho správcem. Stanoviště obsluhy MKDS je zřízeno na služebně Městské policie Jablunkov v budově integrovaného výjezdového centra. Městská policie Jablunkov zpracovává osobní údaje a také za ně odpovídá. Provoz MKDS je v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, zároveň, a především v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Základní charakteristikou provozování a využívání městského kamerového dohlížecího systému je jejich preventivní funkce, tj. vytváření bezpečných lokalit. MKDS jsou instalovány v místech veřejného prostranství, kde se nejčastěji pohybují obyvatelé a návštěvníci města, kde sídlí nejrůznější instituce, školy, příspěvkové organizace a kde jsou hlavní přístupové komunikace města.

MKDS Jablunkov monitoruje pouze veřejné prostranství. Tím se rozumí podle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky, a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Je přísně zakázáno zasahovat do soukromí občanů, to však neplatí v případě monitorování průběhu zákroku. Systém je zabezpečen pomocí tzv. „diskrétních zón“, které zamezují sledování obydlí, bytu a soukromí fyzických a právnických osob.

 

 

Městský kamerový dohlížecí systém v Jablunkov (dále jen MKDS) byl zřízen k průběžnému monitorování bezpečnostní situace na území města  za účelem:

 

a) ochrany bezpečnosti osob a majetku

b) kontroly míst ohrožených zvýšeným nápadem trestné a přestupkové činností

c) dohlížet na veřejný pořádek

d) sledování dopravní situace

e) monitorování průběhu zákroků a úkonů prováděných městskou policii a PČR.

f) dodržování nařízení města

g) prevence sociálně-patologického chování dětí a mládeže

h) monitorování příhraniční oblasti v souvislosti s migrací osob

 

MKDS slouží tedy k dohledu v místních záležitostech veřejného pořádku a k předcházení pouliční trestné činnosti a přestupků. Zároveň je využívaný pro koordinaci postupu bezpečnostních složek při ohrožení bezpečnosti občanů a slouží také k rychlému a efektivnímu zásahu ve sledované lokalitě. Složky IZS mohou pomocí MKDS pružně a efektivně zasáhnout v případě krizové situace.

Osoby, které v rámci svého pracovního poměru nebo v rámci své veřejné či jiné funkce, jakož i další osoby, které při plnění svých úkolů u provozovatele nebo vlastníka MKDS přicházejí do styku s informacemi, s nimiž nakládá MKDS, jsou seznámeny s povinností mlčenlivosti v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Tato povinnost mlčenlivosti trvá i při případném skončení pracovního poměru či případné ukončení činnosti MKDS. O seznámení se s povinnostmi mlčenlivosti se u osob, které nejsou strážníky MěP vyhotovuje písemný záznam.

I když přenos MKDS není paralelně zřízen na OO PČR v Jablunkově je tento systém PČR využíván v rámci rámcové smlouvy bez omezení na základě žádosti, nebo operativní nutnosti. Technicky svou odlehlostí (vzdálenost) budovy OO PČR, neexistující kabeláže, členitosti a náročnosti terénu a s možností přenosem vzduchovým nebo IP signálem neřešitelné, případně finančně velmi nákladné. OO PČR V Jablunkově nemá stálou a nepřetržitou službu. Rovněž po konzultaci s vedoucím územního odboru PČR je tento stav pro ně dostačující a splňující účel vzájemné spolupráce. PČR má možnost prohlížení aktuálních záznamů z MKDS z možnosti zpětného prohlížení, přímo na služebně MěP bez omezení.

PČR a ostatní orgány činné v trestním řízení si na dispečinku městské policie mohou veškeré záznamy z MKDS shlédnout, případně požádat o zálohování kamerového záznamu a následně si tento převzít. Komunikace mezi OO PČR a městskou policii probíhá prostřednictvím telefonních linek a mobilních telefonů.

Je využívána rovněž mobilní aplikace hlášení rozhlasu, která v rámci krizového řízení upozorňuje občany města na mimořádné situace a zároveň informuje o systému MKDS, jeho pokrytí a důležitosti prevence. Všechny složky IZS jsou zapojeny do systému MKDS v rámci krizového řízení, protipovodňových opatření, havárií a jiných nepředvídatelných situací.

V rámci bezpečnostní rady ORP Jablunkov probíhá minimálně dvakrát ročně porada za účasti složek IZS na které je mimo jiné prezentován systém MKDS s možnostmi využití krizové situace.

Podrobnější evidence a vyhodnocení účinností MKDS na daných místech je vedená od 1.1.2010 a to v souladu s rozšiřující podmínkou pro zpracování projektů MKDS. Statistika je vedená vždy ke konci kalendářního roku. Jak městská policie tak i policie ČR a ostatní zainteresované subjekty vedou statistiky využívání MKDS Jablunkov odděleně v jednotlivých položkách statistických čísel (narušení veřejného pořádku, majetková trestná činnost, pátrání po osobách, dopravní nehody, porušování OZV atd.). Zároveň je vedena statistika počtu sankcí příkazem na místě odhalených MKDS, zejména u dopravních přestupků a narušování veřejného pořádku, majetkových činů a ost.

 

Četnost skutků odhalených, vyřešených, předaných v souvislosti s MKDS je pravidelně předávána bezpečnostní komisi při radě města, vedení města a zároveň prezentována v místním periodiku a regionálním periodiku. U tvorby strategického plánu prevence kriminality je vyžadována pracovní skupinou aktuální statistika, potřebnost a preventivní opodstatněnost MKDS.