Problematika sprejerství v rámci našeho města Jablunkov z pozice činnosti Městské policie.

 

Nešvarem, který poslední dobou zasáhl a rezonuje nejen v našem městě, ale dá se s jistotou říci, že se jedná o celoplošný problém, je to, že dnešní mládež, která překypuje „ výtvarným talentem“ v podání jejich vyjádření moderního umění, ve kterém spatřují svůj rádoby potencionál a snaží se následně své umělecké ambice vyjádřit a zpracovat, bohužel ne jen na papíře, či malířském plátnu, ale průchod své fantazii a talentu v rámci maleb a grafických značek, dávají vědět světu prostřednictvím pomalovaných a popsaných fasád zdí domů i budov, laviček určených k posezení, veřejných míst a jejich zařízení. Dávno jsou pryč doby, kdy k této činnosti se používaly výhradně spreje s barvou, jak bývalo dobrým zvykem, ale stále i přes posun tato technika zůstává. Dnes je mezi mládeží oblíbené především nepřeberné množství různých druhů fixů s pestrou paletou klasických i výrazných barev. Hlavní prioritou je, aby nápis či malůvka byla co nejvíce barevně výrazná, viditelná a rozhodně, aby nešla jednoduchým způsobem následně odstranit. V našem městě, veřejnými galeriemi, kde naše mládež hýří talentem a prezentuje své umění jsou především prostory autobusového stanoviště, zvláště pak komplet budova bývalého vestibulu v jeho zadních prostorách, dále pak lavičky v tomto areálu, jakož i koše, ale bez povšimnutí nezůstala ani i nová budova čekárny plus vhodně k tomu umístěné sloupy na venkovním nástupišti. Rovněž je k malováním a popiskům vhodný areál Městského lesa, v němž jsou situovány k dané činnosti příhodné stavby altánů, venkovní podium, dopravní značky apod. Ovšem míst s uměleckým podtextem by se v katastru města dalo najít mnohem více. Obecně zde tedy po celou dobu hovoříme o problematice sprejerství. Pojďme si tedy definovat a vysvětlit co danou problematiku obnáší. Graffiti je v obecném smyslu druh výtvarného projevu pracující ve veřejném prostoru rytím, psaním nebo malbou, v současnosti především technikou nanášení barev, často ve formě spreje nebo fixy, případně škrábání, leptání. Nutno zde upozornit, že se jedná vždy o trestný čin a to, poškození cizí věci, podle trestního zákoníku. Zde je pod příslušným paragrafem uvedeno, kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou (jenž je nejméně 10000,- Kč), bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. Ve druhém bodě téhož paragrafu se uvádí, že stejně bude potrestán, kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou. V rámci tohoto bodu týkajícího se sprejerství nezáleží na výši způsobené škody. Jedná se o tzv. čin „sprejerství“, které spočívá v narušení povrchu nebo vzhledu věci popsáním, postříkáním či pomalováním barvou nebo jinou látkou, která věc poškodí a vždy se bude proto jednat o trestný čin. Z pohledu prevence daného negativního jevu, je práce Městské policie zaměřena na hlídkovou činnost při pochůzkách hlídek v rámci katastru města, s následným služebním  postupem, při zjištění, že došlo k tomuto protiprávnímu jednání. Rovněž důležitým prvkem při odhalování sprejerství je činnost a funkce Městského kamerového systému, jenž je instalován v podobě rozmístěných kamer na mnoha místech v katastru města. Díky tomuto systému bylo již v minulosti odhaleno a následně řešeno spousty případů týkajících se sprejerství. Tyto záznamy z kamer slouží nejen k odhalení daného problému, ale rovněž ke ztotožnění osob, páchajících sprejerství, jakož i pozdější důkazní materiál z jejich protiprávní činnosti, což si většina takto malujících výtečníků neuvědomuje. Touto důslednou prací Městské i státní policie zaměřenou na potírání sprejerství bylo, jak už jsem zmínil v minulosti odhaleno spousty takovýchto případů, kde povětšinou se jednalo o pachatele z řad dětí a především mladistvých, ale i nezletilých. Takovýto skutek, jenž vyvstal byl následně postoupen ze strany Městské policie k dořešení obvodnímu oddělení policie České republiky, která danou věc šetří v rámci spáchaného trestného činu ve své kompetenci. Rovněž do celé této mašinérie a následného dění je zainteresována škola, dále pak příslušný odbor Sociálně právní ochrany děti a mládeže, zjednodušeně sociálka a nesmíme opomenout i rodiče daných výtečníků. Bohužel se sprejerstvím jde ruku v ruce i to, že mládež se ráda koncentruje na místech, kde nejen lze „čmárat“, ale dochází zde i k ničení a poškozování veřejného majetku, příkladem lze uvést poničený altán v horní části Městského lesa, jakož i ke konzumaci alkoholu, kouření a užívání drog. O této problematice bych se však zmínil podrobněji v budoucnu na základě článku, se zaměřením na toto konkrétní téma. Závěrem, bych rovněž chtěl zmínit a zdůraznit to, že strážníci Městské policie často navštěvují příslušná školská zařízení, kde v rámci prevence, dětem a mládeži přednášejí nejen o problematice sprejerství, ale o všech sociálně patologických jevech, jako je příkladem záškoláctví, konzumace alkoholu, drog, šikany apod, kterými mohou být vystaveni, ovlivněni, ale i ohroženi.

Závěrem bych chtěl dodat, že tento nešvar poškozování majetku města ale i fyzických a právnických osob bude ze strany MěP a OO PČR prioritou v zamezení, odhalování a řešení těchto pachatelů. Budou v rámci prevence do míst nepokrytých kamerovým systémem instalovány moderní, technické prvky ať už v pevných bodech, nebo přenosných a dočasných systémech. Bude se preventivně působit na dětí a mládež v rámci přednášek a besed na možné dopady činu takovéhoto chování.

Mgr. David Keller – strážník specialista v oblasti prevence kriminality městské policie Jablunkov