Článek 1 - VŠEOBECNÁ ustanovení

1.1 Účel a rozsah, legislativní podmínky

Dnem 1.5.1992 zřídilo Zastupitelstvo města Jablunkova obecně závaznou vyhláškou, ve smyslu ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii“), Městskou policii Jablunkov. Tato obecně závazná vyhláška byla změněna dodatkem schváleným zastupitelstvem města dne 19.7.1995.

Tato OZV byla změněna a doplněna obecně závaznou vyhláškou o městské policii č.2/2020, ze dne 11.2.2020, usnesením č. 8/137.

 Tento organizační a pracovní řád spolu s organizační strukturou stanovuje zásady činnosti, způsob řízení a vnitřní vztahy Městské policie Jablunkov (dále jen „MěP Jablunkov“ nebo „MP“) k zaměstnavateli, vztahy k orgánům města, komisím města a k jiným organizacím a institucím města Jablunkov.

 1. Postavení a působnost MěP Jablunkov upravuje zákon o obecní policii a vyhláška Ministerstva vnitra č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii.

 2. Vztahy MěP Jablunkov a Policie České republiky (dále jen „PČR“) upravují zvláštní právní předpisy, zejména zákon o obecní policii a zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

 3. Vztahy MěP Jablunkov k orgánům města a k právnickým a fyzickým osobám upravuje též zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 4. MěP Jablunkov je orgánem města, které je subjektem jejích práv a povinností. MěP Jablunkov vstupuje do práv a povinností vymezených právními normami podle předchozích odstavců, ale vždy jen jako součást města bez vlastní právní subjektivity.

 5. MěP Jablunkov působí na katastrálním území města Jablunkov.

 6. MěP Jablunkov je tvořena deseti strážníky včetně velitele a pracovníka zařazeného do funkce administrativní pracovník-operátor MKDS.

 

Článek 2 – úKOLY mĚSTSKÉ POLICIE JABLUNKOV

 

2.1 Úkoly a oprávnění

 1. Městská policie plní úkoly k ochraně místních záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města.

 2. Spolupracuje se všemi okolními bezpečnostními složkami.

 3. Spolupracuje s orgány státní správy a místní samosprávy.

 4. Poskytuje asistenci při výkonech rozhodnutí pracovníkům okresního soudu a jiných k tomuto úkonu kompetentních orgánů.

 5. Provádí v rámci možností odchyt toulavých zvířat v katastru města.

 6. Spolupůsobí s PČR při ochraně majetku s důrazem na majetek města.

 7. Dbá na dodržování všech právních předpisů v rámci zákonem vymezených kompetencí.

 

2.2 Základní úkoly na jednotlivých úsecích

 1. Městská policie Jablunkov plní úkoly na úsecích:

 1. Ochrany veřejného pořádku.

 2. Ochrany majetku.

 3. Ochrany života a zdraví.

 4. Dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu.

 5. Odhalování, objasňování a rozhodování o přestupcích.

 6. Preventivní činnost, spolupráce se státními orgány, orgány místní samosprávy, právnickými a fyzickými osobami a součinnost se složkami PČR.

 

2.3 Zabezpečení úkolů městské policie

 1. Základní úkoly MěP Jablunkov jsou zabezpečovány hlídkovou službou:

 1. Hlídkovou službu vykonávají strážníci MěP Jablunkov dle denního a nočního pracovního harmonogramu sestaveného velitelem MěP Jablunkov v určených úsecích nebo stanovištích.

 2. Úsekem se rozumí přesně stanovená územní část města.

 3. Počet úseků a jejich rozvržení plánuje velitel MěP Jablunkov na základě vyhodnocení bezpečnostní situace, požadavků bezpečnostní komise, připomínek občanů a v zájmu prevence kriminality.

 4. Velitel (zástupce velitele) MěP Jablunkov plánuje výkon služby ve 12 hodinových směnách. Systém a dobu obchůzek v rámci každé směny musí odpovídat bezpečnostní situaci a skutečnému počtu strážníku ve směně s důrazem na maximální efektivnost výkonu služby.

 5. Důraz způsobu výkonu služby (pěší, moto nebo kombinované) v jednočlenných nebo dvoučlenných hlídkách musí být kladen na pěší výkon služby, který je základní a nejdůležitější hlídkovou činností MěP Jablunkov.

 6. Strážníci, kteří nastupují do výkonu služby, musí být řádně ustrojeni, vyzbrojeni a vybavení služebními pomůckami. Výkon služby je prováděn ve služebním stejnokroji. V mimořádných případech, jestliže to povaha plněných bezpečnostních úkolů vyžaduje, může velitel MěP Jablunkov rozhodnout o výkonu konkrétní služby v civilním oděvu.

 

Článek 3 – strážníci městské policie

 

3.1.1 Strážníci MěP Jablunkov a ostatní zaměstnanci jsou v pracovním poměru k Městu Jablunkov. Jménem města s nimi v pracovněprávních vztazích jedná starosta města.

3.1.2 Strážníci MěP Jablunkov se řídí povinnostmi uvedenými zejména v §§ 6 - 10 zákona o obecní policii.

3.1.3 Strážníci MěP Jablunkov požívají výsad úřední osoby.

3.1.4 Strážníci MěP Jablunkov dodržují stanovenou pracovní náplň a pracovní harmonogram.

3.1.5 Strážníci MěP Jablunkov používají zbraně za dodržení platných zákonných norem a dalších předpisů, zejména zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.

3.1.6 Strážníci MěP Jablunkov pečují o svěřený majetek, dbají na jeho údržbu a efektivní využití.

3.1.7 Strážníci MěP Jablunkov dodržují ústrojovou kázeň na základě výstrojního řádu, příslušné vyhlášky Ministerstva vnitra a směrnice velitele MěP Jablunkov.

3.1.8 Strážníci MěP Jablunkov dbají zejména na estetický vzhled vlastní osoby.

3.1.9 Strážníci MěP Jablunkov jsou oprávnění odmítnout provedení příkazu nadřízeného, je-li v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

3.1.10 Strážníci MěP Jablunkov jsou povinni si navzájem poskytovat informace o úkolech, na jejichž plnění se podílejí.

3.1.11 Strážníci MěP Jablunkov jsou povinni informovat velitele MěP Jablunkov (v jeho nepřítomnosti zástupce velitele MěP Jablunkov) o všech skutečnostech týkající se výkonu služby. Informace poskytují cestou strážníka zařazeného jako velitel směny (stálá služba) v denním a nočním hlášení (zpráva z průběhu směny) zpracovaném za každou dvanáctihodinovou směnu. Závažné události týkající se výkonu služby jsou veliteli MěP Jablunkov hlášeny službu konajícím strážníkem bez zbytečného odkladu osobně, nebo telefonicky.

3.1.12 V souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona o obecní policii je strážník MěP Jablunkov povinen bez zbytečných odkladů informovat velitele MěP Jablunkov o každém použití donucovacích prostředků, nebo služební zbraně.

 

Článek 4 – ORGANIZACE ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ POLICIE

                                                                      

4.1.1MěP Jablunkov řídí starosta města Jablunkov, pokud zastupitelstvo města nepověří jejím řízením jiného člena městského zastupitelstva v souladu s § 3 odst. 1 zákona o obecní policii.

4.1.2Rada města Jablunkov může pověřit určeného strážníka plněním některých úkolů při řízení MěP Jablunkov (dále jen „velitel MP“). Velitel MP je nadřízený všem strážníkům a zaměstnancům zařazeným do činnosti organizační složky, kterou je MěP Jablunkov, řídí a kontroluje jejich činnost. Velitel MP je odpovědný za plnění úkolu MěP Jablunkov starostovi města.

4.1.3Základní zásady činnosti MěP Jablunkov, organizační strukturu a pravomoci velitele MP, případně dalších zaměstnanců a bližší úpravu pracovněprávních vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci města zařazených do MěP Jablunkov vymezí organizační a pracovní řád, který podle pracovněprávních předpisů vydá starosta po předchozím schválením Radou města Jablunkov.

4.1.4Velitel MP je strážníkem ve smyslu zákona o obecní policii a má kromě povinností vedoucího pracovníka i veškeré pravomoci i povinnosti strážníka.

4.1.5V případě dlouhodobé nepřítomnosti velitele MP přebírá jeho stanovené povinnosti zástupce velitele MP schválený starostou města na návrh velitele MP.

4.1.6Na plnění stanovených úkolů dohlíží rovněž bezpečnostní komise.

 

Článek 5 – organizační a ŘÍDÍCÍ struktura Měp Jablunkov

 

5.1 Organizační struktura MěP Jablunkov

5.1.1 Schéma:

 • Starosta města

 • Velitel městské policie.

 • Strážníci v přímém výkonu služby.

 • Referent operátor MKDS.

5.1.2 Strážníci v přímém výkonu služby mezi sebou mají vztah spolupráce bez nadřízenosti.

5.1.3 Schéma organizační struktury MěP Jablunkov, které je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Organizačního řádu, vyjadřuje, jak systém řízení MěP Jablunkov, tak i počty strážníků a ostatních zaměstnanců MěP Jablunkov.

 

5.2 Služební zařazení MP a hlavní úkoly

5.2.1 K zajištění základních úkolů v rámci služby slouží pěší a motorizované hlídky. Jsou zpravidla tvořeny dvojčlennými hlídkami strážníku, z nichž jeden je určen velitelem hlídky. Při výkonu denní a noční služby může být tato hlídka i jednočlenná. Hlídka rovněž plní a zajišťuje úkoly v oblasti prevence kriminality, zajišťuje dokumentaci přestupku a jejich dořešení. Spolupracují s PČR a správními orgány města.

 

5.3 Pracovní zařazení se specifikací výkonu

5.3.1 Strážník zařazen do funkce velitele MěP vykonává službu v jednosměnném provozu a má pružnou pracovní dobu. Je přímým nadřízeným všem pracovníkům MěP Jablunkov. Komplexně zajišťuje místní záležitosti veřejného pořádku. Provádí veškerou plánovací, organizační, řídící, kontrolní a zabezpečovací činnost MěP Jablunkov. Koordinuje spolupráci s městem, radou města, zastupitelstvem města s PČR a zabezpečujícími, nebo spolupracujícími fyzickými, či právnickými osobami. K tomu vede potřebnou řídící, provozní, statistickou a výkazovou dokumentaci. Tvoří finanční rozpočet MěP Jablunkov, zabezpečuje správné hospodaření s majetkem MěP Jablunkov a jeho řádný a bezpečný provoz. V plném rozsahu řídí administrativní, přestupkovou a statistickou činnost. Organizuje pravidelné porady zaměstnanců MěP Jablunkov, účastní se porad komisí, výborů, a bezpečnostní rady. Je členem krizového řízení a přispívá k jeho tvorbě a plnění. Je členem povodňové komise a strategického plánování. Zajišťuje kompletní strategický plán prevence kriminality ve městě Jablunkov, spojených s preventivními aktivitami zaměřených především na potlačování patologického chování.

5.3.2 Strážník zástupce velitele MěP v dlouhodobé nepřítomnosti velitele MP zajišťuje úkoly spojené s chodem MěP jeho zástupce. Pracuje v nepřetržitém provozu. Zajišťuje místní záležitosti veřejného pořádku v obci, řídí směny, provádí úkoly spojené s přímým výkonem služby, koordinace zásahových skupin a určování techniky a taktiky při zásahu včetně zpracovávání služební dokumentace, evidenci pokutových bloků, odvádění vybraných blokových pokut a celoměsíční plánování směn.

5.3.3 Strážník velitel hlídky vykonává službu v nepřetržitém provozu. Provádí plnění úkolů při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v obci. Zodpovídá za jednotnou ústrojnost hlídky, základní a jednotnou výstroj a výzbroj během směny. Přijímá oznámení a podněty občanů a činí k nim potřebná opatření. Na základě příkazu, nařízení od velitele MěP, oznámení od občanů, jejich podnětů a vydaných interních předpisů velitelem MěP řídí hlídkovou činnost ve městě a vydává jim příkazy k úkonům, zákrokům a jiným opatřením. Veškerou služební činnost MěP zaznamenává do denního hlášení (záznam z průběhu směny), sepisuje úřední záznamy, postupuje správnímu orgánu města a příslušným odborům. Dále řídí provoz rádiové sítě a dodržuje jeho používání.

5.3.4 Strážník specialista – radiooperátor pečuje o bezporuchovost telefonního a radiotelefonního spojení. Plní úkoly obecní policie při ochraně veřejného pořádku, osob a majetku v obci. Zabezpečuje hlavní úkoly MP ve městě v souladu se zákony, vyhláškami a ostatními právními normami podle pokynu velitele MěP, velitele směny s důrazem na kontrolování dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města ve svěřeném úseku. Vykonává službu pěšky, nebo ve služebním vozidle v jednočlenné, nebo vícečlenné hlídce. Odpovídá za plnění úkolů a pokynů veliteli směny.

5.3.5 Strážník specialista pro vozový park plní úkoly spojené s údržbou a užíváním služebního vozidla, tyto úkoly plní strážník specialista ve funkci odpovědný řidič za vozový park. Plní úkoly obecní policie při ochraně veřejného pořádku, osob a majetku v obci. Zabezpečuje hlavní úkoly MěP ve městě v souladu se zákony, vyhláškami a ostatními právními normami podle pokynu velitele MěP, velitele směny s důrazem na kontrolování dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města ve svěřeném úseku. Vykonává službu pěšky, nebo ve služebním vozidle v jednočlenné, nebo vícečlenné hlídce. Odpovídá za plnění úkolů a pokynů veliteli směny.

5.3.6 Strážník specialista pro technické vybavení - o evidenci majetku užívaného městskou policii, jako i o činnosti výstrojního charakteru dbá strážník specialista ve funkci hospodářského pracovníka. Plní úkoly obecní policie při ochraně veřejného pořádku, osob a majetku v obci. Zabezpečuje hlavní úkoly MěP ve městě v souladu se zákony, vyhláškami a ostatními právními normami podle pokynu velitele MP, velitele směny s důrazem na kontrolování dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města ve svěřeném úseku. Vykonává službu pěšky, nebo ve služebním vozidle v jednočlenné, nebo vícečlenné hlídce. Odpovídá za plnění úkolů a pokynů veliteli směny.

5.3.7 Strážník specialista zbrojíř – o zajištění veškerého výzbrojního zázemí MěP, dodržování zákona o zbraních, organizování cvičných střeleb, uložení a uchování zbraní a střeliva, dodržování vnitřní směrnice o zbraních a střelivu, platnosti zbrojních průkazů u jednotlivých strážníku má na starosti zbrojíř. Plní úkoly obecní policie při ochraně veřejného pořádku, osob a majetku v obci. Zabezpečuje hlavní úkoly MěP ve městě v souladu se zákony, vyhláškami a ostatními právními normami podle pokynu velitele MP, velitele směny s důrazem na kontrolování dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města ve svěřeném úseku. Vykonává službu pěšky, nebo ve služebním vozidle v jednočlenné, nebo vícečlenné hlídce. Odpovídá za plnění úkolů a pokynů veliteli směny.

5.3.8 Strážník specialista prevence kriminality – zajištění preventivních aktivit v rámci prevence kriminality ve městě má na starosti strážník prevence kriminality. Organizuje preventivní aktivity v rámci předcházení sociálně-patologických jevů hlavně u rizikových skupin dětí, mládeže a senioři. Zajišťuje a koordinuje akce prevence kriminality, BESIP.  Plní úkoly obecní policie při ochraně veřejného pořádku, osob a majetku v obci. Zabezpečuje hlavní úkoly MěP ve městě v souladu se zákony, vyhláškami a ostatními právními normami podle pokynu velitele MěP, velitele směny s důrazem na kontrolování dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města ve svěřeném úseku. Vykonává službu pěšky, nebo ve služebním vozidle v jednočlenné, nebo vícečlenné hlídce. Odpovídá za plnění úkolů a pokynů veliteli směny.

5.3.9 Strážník specialista pro odchyty toulavých zvířat  - provádí speciální úkoly při zajišťování veřejného pořádku v obci ve smyslu §§ 39 a 42 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a §§ 27 a 28 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, k výkonu některých odborných veterinárních činností (odchyt zvířat bez pána a toulavých a opuštěných zvířat a jejich umísťování do karantény nebo izolace). Zajišťuje agendu související s touto problematikou. Prošel speciálním kurzem, úspěšně vykonal zkoušku a vlastní tedy osvědčení o odborné způsobilosti pro odchyt zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat.

5.3.10 Strážník čekatel – provádí úkony při ochraně veřejného pořádku, osob, majetku a zařízení ve městě podle přesně stanovených postupů do doby ukončení školení, odborného výcviku a získání osvědčení.

5.3.11 Administrativní pracovník MěP, operátor MKDS – zajišťuje vyřizování administrativní agendy vedoucího vč. kontroly úředních záznamů (zejména postoupení na příslušný správní orgán, PČR, soudy), vyřizování korespondencí. Pořizování a vedení statistik a evidencí MěP podle závazných postupů. Sestavování a koordinace průběhů denních plánů podle dispozic vedoucího. Pořizování a vedení statistik a evidencí podle závazných postupů. Výstroj výzbroj strážníku. Záznamy a vše spojené se systémem MKDS. Rozpočet a jeho čerpání, fakturace.