Od kolika let je u nás človek odpovědný ? 

Trestní odpovědnost nastává skutečným dovršením 15-ti let, tj. počíná po uplynutí půlnoci toho dne, na který připadají 15. narozeniny.

Co to znamená být trestně odpovědný?

Obecně se odpovědností rozumí povinnost nést následky svého chování a jednání. Trestní odpovědnost znamená povinnost nést následky v podobě nějakého druhu trestu za spáchaný trestný čin, případně za spoluúčast na něm.

A co je tedy trestný čin?

Trestný čin je pro společnost nebezpečný čin jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně.

A co je přestupek?

Přestupek je také protiprávní jednání méně závažné než je trestný čin. Je to jednání, které je za přestupek výslovně označeno v zákoně o přestupcích či jiném zákoně. Za přestupek není odpovědný ten, kdo v době jeho spáchání nedovršil patnáctý rok svého věku, nebo trpí duševní chorobou. Odpovědností se však nezbavuje ten, kdo se do stavu nepříčetnosti přivedl, byť i z nedbalosti, požitím alkoholu nebo užitím jiné návykové látky!!! Pro osoby, které dovršily patnáctý rok a nepřekročily osmnáctý rok svého věku (mladistvý) muže dostat blokovou pokutu na místě max. 500,- Kč. Pokud věc nelze řešit na místě, nebo přestupce odmítne zaplatit blokovou pokutu, věc se předává příslušnému správnímu orgánu.

Co znamená pojem nezletilý?

Podle trestního zákona je pojem nezletilý osoba, která v době spáchání trestného činu nedovršila patnáctý rok svého věku

Co znamená pojem mladistvý?

Podle trestního zákona je mladistvým osoba, která v době spáchání trestného činu již dovršila patnáctý rok, a ještě nepřekročila osmnáctý rok svého věku.

 

A co se muže stát nezletilci, který se dopustí např. krádeže a pod.?

Podle zákona o rodině může buď soud nebo správní orgán uložit nezletilému výchovné opatření, muže být vysloveno napomenutí, muže být stanoven dohled, uloženo omezující opatření (např. zákaz návštěvy diskoték), nebo mu muže být v závažnějších případech nařízená ústavní ne