KONZUMACE ALKOHOLU NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH

20.02.2023 00:00

V těchto letních, teplých měsících se nabízí pro občany a návštěvníky města procházka a posezení po místních parcích, veřejných prostranstvích a náměstí.  Strážníci se při pochůzkové činnosti setkávají u některých skupinek, nebo jednotlivců osob ať už vědomě, či nevědomě s porušováním Obecně závazné vyhlášky města č. 1/2014, o zákazu požívání alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích města. Informace co tato OZV občanovi ukládá a jak se má chovat stručně v pár větách.

Účelem této vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku vytvořit opatření k ochraně veřejného pořádku, dobrých mravů, bezpečnosti ve městě a mravního vývoje dětí a mladistvých, a to prostřednictvím stanovení zákazu požívání a zjevného umožňování požívání alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích na území města Jablunkova.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích § 34 zákon, ve znění pozdějších předpisů jasně definuje, za co se považuje veřejné prostranství: „Veřejným prostranství jsou všechna náměstí, ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru“.

Pod pojmem alkoholický nápoj se rozumí:Akoholickým nápojem se pro účely této vyhlášky rozumí lihovina, víno a pivo. Alkoholickým nápojem se rozumí též nápoj, který není uveden ve větě první, pokud obsahuje více než 0,5 objemového procenta alkoholu. Požíváním alkoholických nápojů se pro účely této vyhlášky rozumí také zdržování se na veřejném prostranství s otevřenou lahví anebo jinou nádobou s obsahem alkoholického nápoje.

Zjevným umožňováním požívání alkoholických nápojů se rozumí rozlévání alkoholických nápojů nebo výdej otevřených lahví či jiných nádob s obsahem alkoholického nápoje na veřejném prostranství“.

A co konkrétně OZV zakazuje? Zakazuje se požívání alkoholických nápojů a zjevné umožňování požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích ve vymezených lokalitách na území města Jablunkova. Seznam vymezených lokalit, na které se vztahuje zákaz požívání alkoholických nápojů a zákaz zjevného umožňování požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, je uveden v příloze vyhlášky. Je-li lokalita, kde je zakázáno požívání alkoholických nápojů a zjevné umožňování požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, vymezena ulicemi, má se za to, že zákaz se vztahuje na veřejná prostranství uvnitř vymezeného prostoru, a to včetně uvedených ulic.

Samozřejmě je pamatováno i na výjimky z této vyhlášky kdy:

Ze zákazu požívání alkoholických nápojů na vymezených místech veřejného prostranství jsou výjimky:

a)zahrádky a předzahrádky zařízení poskytující hostinskou činnost, a to po dobu jejich provozu. b)prostory pro konání veřejných akcí (kulturních, sportovních nebo společenských akcí či shromáždění apod.), je-li součástí akcí podávání nebo prodávání alkoholických nápojů a je-li tato akce řádně oznámena na příslušném odboru Městského úřadu Jablunkov.

c)oslavy Silvestra a Nového roku ve dnech 31. prosince a 1. ledna.

 

Věřím, že strážníci a policisté, kteří mají dodržování této platné OZV na starost se budou s porušováním setkávat co nejméně a že veřejná prostranství, parky, ulice a náměstí města Jablunkov budou sloužit ke klidnému a nerušenému oddechu, odpočinku a relaxaci pro občany a návštěvníky města. Není hezký pohled na ležící, nebo posedávající osobu, nebo skupinku konzumující alkohol a svým chováním narušující veřejný pořádek.

 

Plné znění vyhlášky včetně přílohy naleznete  www.jablunkov.cz .