Všeobecná ustanovení

1. Dnem 1.5.1992 ve smyslu ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, zřizuje zastupitelstvo Města Jablunkova obecně závaznou vyhláškou Městskou policii Jablunkov.
  
 
II. Úkoly Městské policie Jablunkov

  

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Městská policie plní úkoly k ochraně místních záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města. 
Spolupracuje se všemi okolními bezpečnostními složkami.
Spolupracuje s orgány státní správy a místní samosprávy.
Poskytuje asistenci při výkonech rozhodnutí pracovníkům okresního soudu a jiných k tomuto úkonu kompetentních orgánů.
Provádí v rámci možností odchyt toulavých zvířat v katastru města.
Poskytuje doprovod pracovníkům města při přepravě finančních hotovostí.
Spolupůsobí s Policii ČR při ochraně majetku s důrazem na majetek města.
Dbá na dodržování všech právních předpisů v rámci zákonem vymezených kompetencí.

  
III. Strážníci městské policie

1.
2.
3.
4.
5. 
6.
7.
8.

Strážníci jsou v pracovním poměru k městu Jablunkov. Jménem obce s nimi v pracovněprávních vztazích jedná osoba pověřena řízením městské policie.
Strážníci se řídí povinnostmi uvedenými v §§ 6 - 10 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
Používají výsad veřejného činitele.
Dodržují stanovenou pracovní náplň a pracovní harmonogram.
Používají zbraně za dodržení platných zákonných norem a vnitřního předpisu pro používaní zbraní.
Pečují o svěřený majetek, dbají na jeho údržbu a efektivní využití.
Dodržují ústrojovou kázeň na základě výstrojního řádu a vyhlášky Min. vnitra ČR č. 88/1996.
Dbají na estetický vzhled vlastní osoby a zejména: 

 

-
-
-
-
-

nastupují do služby oholeni, strážníci s plnovousy je musejí mít úhledně upraveny,
střih vlasů nesmí skýtat zanedbaný nebo extremní vzhled, jejich délka nesmí přesahovat kraj límce košile,
nehty musí být ostříhané, upravené a čisté,
náhrdelníky a řetízky nesmějí být nošeny viditelně,
náušnice jsou při nošení stejnokroje nepřípustné.

9. 

Jsou oprávnění odmítnout provedení příkazu nadřízeného, je-li v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

 
IV. Organizace řízení městské policie

10.
11.
12.
13.

Městskou policii řídí starosta, pokud zastupitelstvo města nepověří jejím řízením jiného člena městského zastupitelstva.
Plnění stanovených úkolů zajišťuje velitel městské policie, jmenovaný z řad strážníků.
V případě dlouhodobé nepřítomnosti velitele stanovené povinnosti přebírá jeho zástupce.
Na plnění stanovených úkolů dohlíží bezpečnostní komise.

 
V. Služební zařazení strážníků

14.
15.
 
16.
17.
18.
19.
20.
 
 

 

Velitel městské policie je přímým nadřízeným všem pracovníkům městské policie.
Úkoly spojené s přímým výkonem služby, evidenci pokutových bloků, odvádění vybraných blokových pokut a celoměsíční plánování směn zajišťuje zástupce velitele. 
O bezporuchovost telefonního a radiotelefonního spojení pečuje strážník specialista ve funkci radiooperatér.
Úkoly spojené s údržbou a užíváním služebního vozidla plní strážník specialista ve funkci odpovědný řidič.
O evidenci majetku užívaného městskou policii, jako i o činnosti výstrojního charakteru dbá strážník specialista ve funkci hospodářského pracovníka.
Všichni strážníci bez výjimky se podílejí na plnění všeobecných úkolů městské policie.
Od nástupu do zaměstnání po získání osvědčení k výkonu pravomoci je adept na strážníka zařazen do funkce referenta městské policie. Z uvedeného zařazení mu nevyplývají žádné oprávnění zákonem svěřena strážníkům. Referent nepožívá výsad veřejného činitele. Plní úkoly strážníka na adekvátní úrovni, vyplývající z jeho pracovní náplně. Dodržuje ústrojovou kázeň stanovenou výstrojním řádem. Je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámil při plnění úkolů městské policie, pokud není této povinnosti zproštěn starostou nebo jinou pověřenou osobou. Tato povinnost platí i po eventuálním ukončení pracovního poměru bez zařazení do stavu strážníků.

 
VI. Bezpečnostní komise

1.

Bezpečnostní komisi tvoří:

 


-
-
-
-

starosta města, popřípadě i osoba pověřena řízením městské policie,
zástupce starosty,
velitel městské policie,
vedoucí obvodního oddělení PČR,
pověření členové obecního zastupitelstva.

2.

Bezpečnostní komise je oprávněna:

 

-
-
-

kontrolovat výkon služby strážníků,
vstupovat do všech prostor služebny,
provádět kontrolu využití a údržbu svěřených prostředků.

Kontrolní činnost může být prováděna pouze za minimální účasti tří členů komise mimo osoby uvedené v čl. VI. odst. 1 a 2. Ostatní členové kontrolní komise nejsou oprávněni k přímému ukládání úkolů strážníkům při výkonu služebních povinností.
 

3.

Povinnosti bezpečnostní komise: 

 

-
-
-
 
-
-
-

členové zastupitelstva se prokazují při kontrolní činnosti pověřením,
komise provádí písemný záznam z provedené kontroly a stanoví opatření k odstranění zjištěných nedostatků,
provádí jednou měsíčně pracovní poradu, na které projednává připomínky občanů a členů městského zastupitelstva k otázce bezpečnosti a veřejného pořádku a ukládá úkoly ke sjednání nápravy,
vyhodnocuje splnění uložených úkolů,
vyhodnocuje statistické údaje činnosti strážníků,
o své činnosti nejméně 1x čtvrtletně informuje písemně radu města.