prevence kriminality 2010

projekt č.1

Nově vybudované skateboardové hřiště v Jablunkově.

 

Dne 3.11.2010 bylo uvedeno do provozu nově vybavené skateboardové hřiště u autobusového stanoviště v Jablunkově. Toto hřiště bylo vybaveno novými, bezpečnými a certifikovanými překážkami pro tento druh sportu, splňujícími příslušné normy pro bezpečnost provozu.

Projekt byl financován z 80%  ze státní účelové dotace v rámci programu Prevence kriminality vyhlášené Ministerstvem vnitra prostřednictvím Moravskoslezského kraje. Zbylé prostředky byly hrazeny z rozpočtu Města Jablunkov. Město Jablunkov je již od roku 2004 zařazeno do tohoto programu, kde je hlavní náplní a vizí města vyplnění volnočasových aktivit dětí a mládeže v Jablunkově.

Rada Města Jablunkova na své 88. schůzi schválila provozní řád hřiště, na jehož základě je možno tento prostor využívat. Dohled nad dodržováním řádu bude provádět Městská policie Jablunkov a radou města určená osoba. Řád hřiště, fotosnímky a příslušné certifikáty jsou umístěny v prostorách hřiště a k nahlédnutí rovněž na www.jablunkov.cz .

Věřím, že hřiště bude splňovat svůj účel a děti a mládež budou motivováni k tomuto druhu sportu na kvalitních a bezpečných překážkách a doufám, že představa projektu prevence kriminality bude napomáhat k vyplnění jejich volného času. Je v zájmu uživatelů tohoto „plácku“, aby si nový majetek chránili, udržovali v něm čistotu a dodržovali provozní řád tak, aby hřiště sloužilo ku prospěchu a radosti dlouhá léta.

 

 

 


 

SKATEBOARDOVÉ HŘIŠTĚ JABLUNKOV

                                              

Areál byl vybudován Městem Jablunkov za přispění Ministerstva vnitra České republiky

v rámci Komplexního součinnostního programu prevence kriminality. V programu vyplnění volnočasových aktivit dětí a mládeže.

 

PROVOZNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO

SKATEPARKU V JABLUNKOVĚ.

 

Vstup a využití celého areálu skateparku pouze

n a  v l a s t n í  n e b e z p e č í ! ! !

I.Podmínky pro užívání skateparku v Jablunkově:

 

1. Zařízení je určeno především pro mládež starší než 15 let.

 

2. Děti ve věku 6 -15 let mohou zařízení využívat pouze v doprovodu rodičů, nebo

     osoby pověřené rodiči, starší 18 let.

 

3. Dětem do 6 let věku je vstup na sportovní plochu a překážky zakázán.

 

4. Skatepark je určen pro skateboarding, in-line bruslení,   DIN 79105.

 

5. Na sportovní plochu i překážky je vstup povolen pouze aktivním uživatelům.

 

6. Každý uživatel skateparku musí bezpodmínečně používat přilbu na ochranu

     hlavy, chrániče kolen, holení, loktů, dlaní a zápěstí.

 

7. Za jakoukoliv škodu na zdraví nebo na věcech způsobenou v areálu skateparku

    nenese provozovatel žádnou odpovědnost.

 

8. V případě zranění je nezbytné nechat se okamžitě ošetřit u lékaře.

 

9. Povinností všech uživatelů je udržovat v celém areálu skateparku čistotu a

    pořádek.

10. V případě zjištění závady na překážkách či jiné závady v areálu skateparku,  jsou                        uživatelé povinni tuto skutečnost neprodleně ohlásit provozovateli Městu  Jablunkov, nebo jím pověřenou osobou.

11. V areálu skateparku je zakázáno!

 

       · Jezdit v areálu sám/sama (z důvodu přivolání pomoci v případě úrazu).

       · Jakýmkoliv způsobem zasahovat do jízdy nebo triků ostatních jezdců.

         Pozor na ostatní uživatele!

       · Jezdit v případě nepříznivých klimatických podmínek, tj. zejména za deště,

         sněžení a mrazu, mokrého, zmrzlého nebo vlhkého povrchu překážek a

         prostoru mezi překážkami, nebo za tmy a v čase snížené viditelnosti.

       · Zdržovat se v areálu za bouřky.

       · Kdekoliv na sportovní ploše a překážkách odkládat oblečení nebo jiné věci.

       · Jakýmkoliv způsobem poškozovat areál a jeho veškeré zařízení – donášet,

         přenášet či instalovat nové překážky nebo další předměty (pneumatiky,

         trámy, kameny aj.).

       · Poškozovat areál a překážky graffiti.

       · Používat klasická jízdní kola (včetně horských).

       · Užívat alkoholické nápoje nebo jiné omamné či psychotropní látky.

         V celém areálu skateparku rovněž platí zákaz kouření.

       · Vstup pod vlivem alkoholu a jiných omamných či psychotropních látek.

       · Vodit do areálu jakákoliv zvířata.

 

12. Za předpokladu respektování výše uvedených podmínek provozního řádu je

      využívání skateparku pro všechny zájemce bezplatné.

 

13. Provozovatelem a vlastníkem  skateparku  je Město Jablunkov se sídlem Dukelská            

      144, Jablunkov 739 91.

 

14. Skatepark je možné užívat jen ve stanovené provozní době a jen při dodržování

      zde stanovených podmínek.

 

15. Vstup a využívání skateparku jen na vlastní nebezpečí.

 

16. Provozní řád skateparku byl schválen usnesením z 88. schůze Rady města

      Jablunkov ze dne 1.11.2010.

 

 

 

 

Překážky vyrobila a dodala firma Mystic Constructions.

Jednotlivé překážky jsou opatřeny certifikátem TUV, splňují všechna

bezpečnostní a technická kriteria platná pro Evropskou unii.

 

 

 

II. Správa areálu skateparku

 

1.  Odvoz odpadků zajišťují Technické služby města Jablunkov.

2. Kontrolu dodržování provozního řádu provádí zejména městská policie.

    Běžné kontroly provádí městská policie, Policie ČR a provozovatel

    skateparku (nebo jím pověřená osoba). Uzamykání objektu zajišťuje městská

    policie a provozovatel skateparku (nebo jím pověřená osoba) dle provozní

    doby.

 

3. pověřenou osobou za chod skateparku, za kontrolu překážek a závady na nich byl radou města Jablunkov určen  pan Zbyněk Klus, tel.: 776383959.

 

4. V případě nedodržování tohoto provozního řádu budou uživatele z areálu

    skateparku vykázáni a hrozí jim sankce za porušení tohoto PŘ .

 

5. Záruční i pozáruční servis bude provádět dodavatel skatebardových překážek

    firma Mystic Constructions, Římská 26, Praha 2.

 

III. Provozní doba

 

PROVOZNÍ DOBA SKATEPARKU

 

V době platnosti letního času:

 

Školní rok:                                                              13:00 – 21:00


           So, Ne, St. svátky, Školní prázdniny:              09:00 – 21:00


V době platnosti SEČ (zimní):

 

 Školní rok:                                                             13:00 – 17:00


            So, Ne, St. svátky, Školní prázdniny: 09:00 – 17:00

 

Za nepříznivých klimatických podmínek je areál Skateparku pro veřejnost uzavřen.

Provozovatel si vyhrazuje právo Skatepark z provozních důvodů uzavřít.

 

Důležitá telefonní čísla:

 

_ Záchranná služba ……………. 155

_ Policie ČR …………………….. 158

_ Obvodní oddělení PČR ……… 558 357 333

_ Městská policie ……………….  156 , 558 357 696

_ Městský úřad Jablunkov ……    558 340 615

                                                                                                         

Sagitarius Petr

                                                                                                          starosta města