prevence kriminality 2009

projekt č.1

Vybavení sportovního  hřiště ve městě Jablunkov.

 

       V rámci sociálně preventivních aktivit bylo pracovní skupinou analyzováno využití volného času dětí a mládeže ve městě Jablunkov.  Zvláštní pozornost byla  zaměřena na možnosti sportovního vyžití zejména v centru města. Výsledkem analýzy byl nedostatečný počet sportovišť pro děti školního věku a dospívající mládež.

         V rámci Krajského programů prevence kriminality Moravskoslezského kraje vyhlášeného v roce 2009 s možností získání účelové dotace bylo rozhodnuto o vybavení současné stávající plochy technickým zázemím, tak aby splňovalo účelovost a prakticky mohlo splňovat využití volnočasové aktivity dětí a mládeže v Jablunkově. Následně byla podaná žádost na základě které MSK dotace městu schválil a realizace zakázky mohla být realizována.

         Z mabídky trhu a referencí z okolních měst a obcí byla vybrána firma SPORTCLUB s.r.o, která splňovala technické zadání zakázky, finanční rozpočet, servisní podmínky a dodání materiálu ve stanované době. Na základě smlouvy o dílo byla v měsíci listopadu zakázka realizována a sportovní hřiště bylo vybaveno požadovaným technickým zázemím dle cenových požadavků města. Dle rozpisu položek se může říct, že toto hřiště se stalo plně multifunkční se širokým záběrem sportovních odvětví. 

       V budoucnosti bude toto hřiště využívat široká veřejnost, hlavně mládež v zájmových kroužcích, žáci škol a školek Jablunkova , dům dětí a mládeže ve svých nabízených sportovních kroužcích, město Jablunkov zastoupené sociálním odborem, které pořádají různé pobytové tábory pro mládež a jin. volnočasové aktivity. Toto hřiště se mimo jiné po vybudování stalo místem pro odvětví fotbalu, florbalu, košíkovou, házenou, nohejbalu, volejbalem.

       Ohlasy na realizaci tohoto díla byly a jsou velice pozitivní, široká veřejnost byla ve městě Jablunkov o možnosti využívání vybaveného hřiště informována, jak v oblastním tisku, tak před zástupci vedení města. Zároveň byl zaslán na město děkovný dopis zástupci vedení škol po realizaci tohoto projektu.

       Tento areál je z hlediska bezpečnosti dětí zajištěn odbornými instruktory, pedagogickým personálem a pověřenou osobou dohledu na bezpečnost dětí při sportovním vyžití.

       Přiložená fotodokumentace je pořízená před dokončením zakázky, kdy povětrnostní podmínky a mrazy neumožnily rozmístit mantinely pro florbal, tyto jsou dočasně uschovány v prostorách školy, ale úplnost technického zázemí je v současné době dle rozpisu položek garantována.

       Věřím, že díky schválené a přidělené dotace bude město napomáhat a přispívat k vyplnění volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě, tak aby byla snaha města v boji proti potírání alkoholismu a jiné toxikomanii, vandalismu, projevy agrese a jin.nezákonné činnosti byl úspěšná.

 

 

Mobilní kamerový systém ve městě Jablunkov.

 

                V rámci Krajského programů prevence kriminality Moravskoslezského kraje vyhlášeného v roce 2009 s možností získání účelové dotace, bylo rozhodnuto bezpečnostní komici města, zástupci  PČR a vedení města o dovybavení současného městské kamerového dohlížecího systému /MKDS/ o mobilní kamerový soubor /MKS/. Následně byla podaná žádost na základě které MSK dotace městu schválil a realizace zakázky mohla být realizována.

         Po zveřejnění tohoto projektu se  do výběrového řízení na realizaci zakázky MKS přihlásily tři firmy, které následně zaslaly podání nabídky. I když se jednalo o malou zakázku určená komise rozhodla na základě výběrového řízení a kriterii o vítězné firmě COOPSERVIS s.r.o. Vítězná firma  v určených kritériích t.j celkové náklady na projekt, rozsah servisní nabídky včetně současného MKDS, technické vybavení a rozšíření MKS i do služebního vozidla zvítězila u všech hodnotících členů komise.  Dle investičního záměru firma rovněž vyhověla městu ve všech bodech.

       MKDS ve městě Jablunkov má v současnosti tři kamerové body pokrývající z části veřejné prostranství města. Ze statistik MěP a PČR vyplývá, že kriminalita se přesouvá do nemonitorovaných oblastí. Na základě zástupců členů bezpečnostní komise, vedení OO PČR bylo rozhodnuto pořídit a následně instalovat na inkriminovaná místa mobilní kamerový soubor , který zamezí částečně v páchání trestné a přestupkové činnosti. Systém je sestrojen tak, aby jeho napájení bylo samostatné, tam kde není dosah el.sítě, popřípadě je možno ho umísťovat na sloupy veř.osvětlení, budov, tak aby účinně a účelově splňoval svou funkci. Sledovaný úsek je monitorován operátorem a následně zaznamenáván na HD. Zájmové úseky se následně uchovávají pro potřeby MěP,PČR, či jiné dotřené orgány. Chceme nasazováním chránit veřejný pořádek, zabránit ničení majetku města a občanů, potírání alkoholu na veřejných prostranstvích, sprejerství a tím docílit pocit bezpečí občanů ve městě. Město Jablunkov je příhraniční oblastí se Slovenskou a Polskou republikou, kumulace návštěvníku a  turistů z těchto příhraničních měst je veliká i v souvislosti s tím je úloha  kamerového systému zajistit pocit bezpečí a bezpečnost těchto občanů. Z hlediska postavení města s hustou silniční dopravou bude systém nasazován i při dodržování pravidel BESIPu.  Ze statistik MěP a PČR vyplývá, jaký potenciál v oblasti ochrany před kriminalitou a jin. nezákonnou činností tyto systémy mají.

       Odborně vyškolená obsluha za strany strážníku a pracovníku MěP montážní firmou vlastní certifikaci o proškolení. Všichni pracují ve vydaném režimu směrnic se zacházením a používáním MKDS. Možnost zneužití systému v ochraně osobních údajů je nemožná a jištěná v několika stupních ochrany. Občané města jsou informováni o monitorovaných oblastech a mobilní systém bude toto taky zajišťovat.

       V přiložené fotodokumentaci, technickém vybavení a  parametrech je systém prezentován.

      

       Věřím, že díky schválené a přidělené dotaci na tuto investici bude systém MKS dplňovat současný kamerový systém ve městě a napomáhat policii ČR, MěP, správním a dotčeným orgánům k ochraně města Jablunkov a jeho občanů.