prevence kriminality 2006

 

projekt č1.

 

Program primární prevence sociálně patologických jevů

Zájmové aktivity – krátkodobé pobyty

 

 

V oblasti sociální prevence byl do programu Partnerství zařazen Projekt primární prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na rizikové skupiny dětí. Projekt si klade za cíl předcházet vzniku sociálně patologických jevů nabídkou kvalitních možností využití volného času dětí.

Zaměřuje se na rizikové skupiny dětí ve věku od 8 do 14 let vyrůstající v sociálně znevýhodňujícím prostředí, které jim neumožňuje plně rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti. Prostředí je charakterizováno několika souběžně působícími faktory jako je např. nízká příjmová úroveň rodičů, neúplnost rodiny, selhávání rodičů ve výchově, výskyt sociálně patologických jevů v rodině a další. Program počítá s účastí cca 70 dětí. Projekt je realizován nepřetržitě od roku 2003, v roce 2004 byl podpořen dotací v rámci programu Partnerství.

Pro děti budou v průběhu roku organizovány krátkodobé pobytové akce.  Působení na cílovou skupinu bude především orientováno na nabídku kvalitních možností využití volného času. Dalším cílem je seznámit cílovou skupinu s jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému, t.j. prací Policie ČR, MěP Jablunkov, hasičského záchranného sboru. Na pobyty budou zváni zástupci jednotlivých složek k prezentaci práce v rámci besed a předvádění technického vybavení. Program bude směřovat především k posilování sociálních dovedností dětí. Do programu budou zařazeny prožitkové programy využívající psychosociální hry, se zaměřením na tvorbu žádoucích postojů dětí k sociálně patologickým jevům.

Pobytové akce budou realizovány na turistické základně DDM Jablunkov, půjde o čtyři krátkodobé pobyty v termínech 10.-12.3.2006; 9.-11.6.2006; 15.-17.9.2006; 15.-17.12.2006. Personálně je projekt zajištěn pracovníky MěÚ Jablunkov, odborem sociálních věcí a zdravotnictví.

Celkové předpokládané náklady projektu ve výši 32 000 Kč tvoří výdaje na čtyři víkendové pobyty. Předpokládané výdaje na víkendové pobyty  jsou ve výši 32 000 Kč, 4 x 2 dny, počet dětí cca 16, počet pracovníků zabezpečujících akci 4, 200 Kč na osobu a den (potraviny, ubytování, pojištění účastníků, kancelářský materiál, jízdné).

 

projekt č.2

 

                           „ Centrum prevence pro oběti domácího násilí „

 

 

 

       Násilí páchané v obydlí mezi rodinnými příslušníky , osobami v partnerském či obdobném vztahu je závažným porušováním lidských práv.

Jeho oběťmi jsou sice převážně ženy , ale v současné době i muži. K domácímu násílí dochází v přítomnosti dětí a má devastující dopad na jejich vývoj.

        Žádné násilí, tedy ani domácí není soukromou záležitostí  . Všichni víme, že domácí násilí má podobu fyzického, psychického, sociálního, ekonomického a jiného. Je to činnost  vědomá, v mnoha případech dochází ke spáchání přestupků, které ve většině případech  přecházejí do trestných činů násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci,výtržnictví, týrání osoby žijící ve společné obývaném bytě nebo domě, omezování osobní svobody, vydírání, útisk,  porušování osobní svobody, znásilnění a další.

       Oběti domácího násilí si uvědomují abnormálnost situace, některé to berou jako samozřejmost a jiné se nemají možnost  nebo příležitost obrátit se pro radu 

na odborníky.

       Cílem zřízení kontaktního centra pro občany, kteří mají pocit, že se děje na jejich osobě, nebo v okolí dějí nepravosti s prvky domácího násilí má u těchto

osob vzbudit především důvěru  k tomu aby sdělili své starosti odborníkům, popřípadě najít řešení nebo návod  své těžké životní situace.

        K naplnění těchto cílů bude používáno moderních metod sociální práce , které povedou k posilování klientových schopností a kompetencí vyrovnávat se s problémy přijatelným způsobem.

       K zásadám fungování Centra prevence pro oběti domácího násilí bude patřit především respekt k oběti domácího násilí a jeho rodině, včasnost intervence , vyvážený postoj pracovníka zapojeného do projektu ,možnost vstoupit do kontaktu s klienty, dobrovolnost ze strany oběti domácího násilí, která bude založena na možnosti volby oběti mezi přijetím sociálně preventivního programu a tudíž aktivní spolupráci na řešení problému.

     A na závěr zásada spolupráce se subjekty působícími v oblasti péče o rizikovou mládež.

 

projekt č.3

      

 „Policie CUP“.

     Závod  je realizován pro děti 6. a 7.  základních škol ve dvou lokalitách a to ve Frýdku-Místku a v Jablunkově . Tento branný závod je velmi kladně hodnocen pedagogickými pracovníky.

    Po registraci trojčlenných smíšených hlídek  závodníci vypracují vstupní vědomostní test, který obsahuje otázky z učiva branné výchovy příslušného ročníku. Předem je vyznačena trasa a jednotlivá stanoviště  , na které jsou připraveni pracovníci

s  jednotlivými úkoly.  Děti plní po trase   úkoly  ve střelbě

 ze vzduchovky, hodem granátu na cíl,  úkol  skládání puzzlí s dopravní tématikou a otázky ze  zdravotnictví.

     Po trase jsou  rovněž rozmístěny očíslované dopravní značky, které děti doplňují na kartičku, kde se současně zapisují trestné body . Kartička se odevzdává v cíli a vyhodnocuje se. 

     Pro závodníky je před vyhlášením vítězů připraven doprovodný program a malé občerstvení . Vítězné družstvo obdrží putovní pohár a ceny   a pro  každého účastníka  závodu drobný upomínkový předmět s logem policie . Během závodu si děti vyzkoušejí   fyzickou zdatnost a upevní své znalosti a vědomosti .

    Propagační předměty jsou rovněž využívány při další preventivní činnosti pracovníků  PIS OŘ PČR.

    Projektem pokračují policisté  v úspěšném navazování kontaktu s  veřejností.