prevence kriminality 2004

 projekt č.1

Na základě přidělené dotace v programu Prevence kriminality – PARTNERSTVÍ byla v roce 2004 v oblasti situační prevence realizována akce Městský kamerový dohlížecí systém ve městě Jablunkov. 

Dne 26.9.2004 byla rozeslána výzva s podmínkami zadavatele k podání nabídek na realizaci výše uvedené akce třem námi osloveným firmám. Komise dne 15.9.2004 vybrala jako vítěznou firmu na realizaci akce fa STAPRO CZ s.r.o se sídlem v Bílovci. Při vyhodnocování nabídek byly především brány parametry, dodání a kvalita systému, rozsah a kvalita servisních služeb, termín plnění, cena díla, reference a odborné způsobilosti realizátora.

Dne 10.11.2004 byly na základě podepsané smlouvy  mezi městem Jablunkov a fa STAPRO CZ s.r.o zahájeny práce na realizaci této akce. Práce byly zahájeny v počátečním rozsahu v rozvodech a kabelážích na jednotlivých kamerových bodech (věž kostela a budova PZKO), následně budova městského úřadu a služebna MěP.  Tyto práce byly ukončeny 22.11.2004.  Poté následovaly jednotlivé montáže technického vybavení systému. Systém byl uveden do zkušebního provozu dne 6.12.2004 dle podepsaného protokolu o předání díla. Při předání díla komise neshledala v danou kontrolní chvíli žádné nedostatky, systém fungoval dle technických parametrů. Zároveň proběhlo vyškolení obsluhujícího personálu se závěrečnou písemnou zkouškou. Záznam z monitorovacích míst je uložen na disku v uzamykatelné skříni přístup pouze pro vymezený počet lidí, kteří byli odborně firmou vyškoleni o podmínkách pořizování kopií záznamu a jejich evidence.  Zkušební provoz po dobu třiceti dní je vyhrazen pro zadavatele. Veškeré záruční a pozáruční garance budou dodrženy dle smlouvy. Cena dle smlouvy o dílo byla kompletně realizátorovi v termínu proplacena. Jednalo se o částku 1.256.000 Kč v investičních nákladech a 40.000 Kč v neinvestičních nákladech.

Systém se choval během zkušebního provozu bezporuchově, prošel i náročnými povětrnostními podmínkami  a to vzhledem k nadmořské výšce, nízkými venkovními teplotami a sněhovými srážkami a v nemalé míře mírou znečištění od procházejícího hlavního silničního tahu. Po uplynutí zkušebního provozu nebyly shledány závady   na žádném s zařízení systému. Na tento systém byly vypracovány vnitřní směrnice, kterými se obsluha závazně řídí.

Již během bezproblémového zkušebního provozu se jevila tato investice  jako přínosem v oblasti prevence kriminality. Podařilo se monitoringem zachytit a následně operativně vyřešit  několik protiprávních jednání a deliktů, které byly mediálně prezentovány v regionálním tisku a rovněž ve zpravodaji města Jablunkov.  OO PČR v Jablunkově tento systém využívá, zpětně se kontrolují záznamy a i v oblasti objasnění tr.činu je veden během měsíčního provozu jeden úspěšný záznam s odhalením pachatelé majetkové tr.činnosti. Rovněž s PČR spolupracujeme na čím jak nejefektivnějším využití tohoto systému a místa s největší kriminalitou jsou dle plánu přesně zaměřeny. 

Z hlediska prevence kriminality to bude mít především přínos v monitorování centru města Mariánského náměstí se zabezpečením místních záležitosti veřejného pořádku, zamezení krádeží, sprejerství, loupeží, vloupání a projevům vandalismu. Pokrytí rovněž velkých parkovacích míst u obchodních center, veřejných prostranství, peněžních ústavů, sídlišť a mezinárodního silničního tahu s neúměrně zatíženou tranzitní dopravou.

Celkové finanční prostředky na tuto akci investičního charakteru byly

-          dotace                   1.166.000 Kč

-          účast města              130.000 Kč

CELKEM                 1.296.000 Kč

 

 projekt č.2

Program primární prevence sociálně patologických jevů

Zájmové aktivity – krátkodobé pobyty

 

V oblasti sociální prevence byl do programu Partnerství zařazen Projekt primární prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na rizikové skupiny dětí. Projekt si klade za cíl předcházet vzniku sociálně patologických jevů nabídkou kvalitních možností využití volného času dětí.

Zaměřuje se na rizikové skupiny dětí ve věku od 8 do 14 let vyrůstající v sociálně znevýhodňujícím prostředí, které jim neumožňuje plně rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti. Prostředí je charakterizováno několika souběžně působícími faktory jako je např. nízká příjmová úroveň rodičů, neúplnost rodiny, selhávání rodičů ve výchově, výskyt sociálně patologických jevů v rodině a další. Program počítá s účastí cca 70 dětí. Projekt je realizován nepřetržitě od roku 2003, v roce 2004 byl podpořen dotací v rámci programu Partnerství.

Pro děti budou v průběhu roku organizovány krátkodobé pobytové akce.  Působení na cílovou skupinu bude především orientováno na nabídku kvalitních možností využití volného času. Dalším cílem je seznámit cílovou skupinu s jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému, t.j. prací Policie ČR, MěP Jablunkov, hasičského záchranného sboru. Na pobyty budou zváni zástupci jednotlivých složek k prezentaci práce v rámci besed a předvádění technického vybavení. Program bude směřovat především k posilování sociálních dovedností dětí. Do programu budou zařazeny prožitkové programy využívající psychosociální hry, se zaměřením na tvorbu žádoucích postojů dětí k sociálně patologickým jevům.

Pobytové akce budou realizovány na turistické základně DDM Jablunkov, půjde o čtyři krátkodobé pobyty v termínech 10.-12.3.2006; 9.-11.6.2006; 15.-17.9.2006; 15.-17.12.2006. Personálně je projekt zajištěn pracovníky MěÚ Jablunkov, odborem sociálních věcí a zdravotnictví.

Celkové předpokládané náklady projektu ve výši 32 000 Kč tvoří výdaje na čtyři víkendové pobyty. Předpokládané výdaje na víkendové pobyty  jsou ve výši 32 000 Kč, 4 x 2 dny, počet dětí cca 16, počet pracovníků zabezpečujících akci 4.