PODOMNÍ PRODEJ

20.03.2017 10:38

Na základě aktuálních informací Městské policie získaných z podnětů a stížností vyzýváme občany, aby pečlivě zvážili, koho si pustí do svých prostor. Mohou to být podomní prodejci, kteří velmi často používají klamavé praktiky za účelem odečtů vody, nebo uzavření nových smluv dodávek plynu a elektrické energie, či nabízení různého levného zboží a produktů. Na tyto praktiky dlouhodobě upozorňuje Energetický regulační úřad. Podomní i pochůzkový prodej zboží i služeb je ve Městě Jablunkov striktně zakázán, a to Tržním řádem - Nařízením č. 7/2014.

Pokud má kdokoliv povědomost o tom, že je tento zákaz porušován, může neprodleně kontaktovat Městskou policii na tel. č. 606 740 470 nebo 558 357 696, která celou věc prošetří. Nařízení však nemůže ze své veřejnoprávní povahy postihovat situace, kdy si někdo dobrovolně pozve prodejce do svých vlastních prostor (pozemek, dům, byt). Toto pozvání činí občan plně na své vlastní nebezpečí a nelze než doporučit, aby každý velmi pečlivě zvážil, koho si do svých soukromých prostor zve. Nabízení zboží a služeb v soukromých prostorech není a ani nemůže být nařízením města nijak regulováno a policie v takovém případě může zakročit pouze v případech zjevného porušení zákona.

Nařízení Města Jablunkova č. 7/2014

„Tržní řád města, kterým se zakazuje pochůzkový a podomní prodej“.

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

Účelem tohoto nařízení je stanovit, které druhy nabídky a prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona jsou na území města Jablunkova zakázány.

Čl. 2 - Základní pojmy

Pro účely tohoto nařízení města se rozumí:

  1. Pochůzkovým prodejem je nabídka a prodej zboží nebo poskytování služeb formou pochůzky nebo stání na veřejně přístupných místech, u kterých není umístěno prodejní zařízení a prodej se uskutečňuje s použitím přenosného nebo neseného zařízení, jako je např. závěsný pult, zavazadlo, taška, tyč a podobných zařízení nebo přímo z ruky. Pochůzkovým prodejem není poskytování služeb nebo prodej zboží v předzahrádkách provozoven dle čl. 2 odst. 3 tohoto nařízení, pokud se jedná poskytování služeb nebo prodej zboží ze strany provozovatele této provozovny. 
  2. Podomním prodejem je nabídka a prodej zboží nebo poskytování služeb formou pochůzky mimo veřejně přístupná místa, zejména obcházení jednotlivých bytů, rodinných domů, obytných budov, sídel či provozoven právnických a fyzických osob apod., bez předchozí objednávky.
  3. Předzahrádka je místo zřizované bezprostředně u provozovny určené k hostinské činnosti, na němž jsou poskytovány služby nebo realizován prodej zboží v rámci živnosti „hostinská činnost“ nebo „pekařství, cukrářství“, které je vybaveno odpovídajícím zařízením a které má stejného provozovatele jako provozovna.

 

Čl. 3 - Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb

      Na celém území Města Jablunkova se zakazuje provozovat:

  1. Pochůzkový prodej,
  2. Podomní prodej.

 

Čl. 4 - Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které zákaz prodeje podle tohoto nařízení města nevztahuje

  1. Zákaz pochůzkového prodeje podle tohoto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při slavnostech, sportovních či kulturních podnicích nebo jiných podobných akcích, a to přímo v místě konání takovéto sportovní, kulturní nebo obdobné akce.
  2. Zákaz pochůzkového prodeje podle tohoto nařízení města se dále nevztahuje na vánoční prodej ryb a vánočních stromků, jmelí a chvojí, a na velikonoční prodej kraslic a pomlázek, a to na celém území města během jednoho měsíce před začátkem vánočních nebo velikonočních svátků a po celou dobu trvání těchto svátků. 
  3. Zákaz pochůzkového a podomního prodeje podle tohoto nařízení se rovněž nevztahuje na akce organizované podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů.

 

Čl. 5 - Závěrečná ustanovení a účinnost nařízení

  1. Dodržování tohoto nařízení jsou oprávnění kontrolovat pověření pracovníci Městského úřadu Jablunkov a Městská policie Jablunkov.